Почивки в БЪЛГАРИЯ | ДОКУМЕНТИ на Калисто Турс | Общи условия на застраховка „ПОМОЩ при пътувене в чужбина с осигурен АСИСТАНС |   
 ГОРЕЩИ ОФЕРТИ
 Екскурзии в ЧУЖБИНА
 Почивки в БЪЛГАРИЯ
 ПРАЗНИЦИ
 РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2017
 ПOЧИВКА на море
 ПОЧИВКА на планина
 ПОЧИВКИ за двама и ХОТЕЛИ БЪЛГАРИЯ
 ЗА БЪЛГАРИЯ
 ХОТЕЛИ за двама в СОФИЯ
 КОРПОРАТИВНИ ПРОЯВИ
 КУЛТУРНИ ОБЕКТИ
 БАЛНЕО И СПА ПОЧИВКА
 ДОКУМЕНТИ на Калисто Турс
 Застраховка "Отговорност на Туроператора"
 Администратор на Лични данни
 ЛИЦЕНЗ № РК-01-6819
 Общи условия на застраховка „ПОМОЩ при пътувене в чужбина с осигурен АСИСТАНС
 Общи условия за организирано пътуване
 EUROPE SENIOUR TOURISM in BULGARIA
 Ваканция в СОЗОПОЛ
 Още от КАЛИСТО ТУРСОбщи условия на застраховка „ПОМОЩ при пътувене в чужбина с осигурен АСИСТАНС
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА „ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА С ОСИГУРЕН АСИСТАНС“

 
1.     ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ
ЗАД “ВИКТОРИЯ”, ул. "Екзарх Йосиф" N 65, София 1000, България (наричано по-долу Застраховател), срещу платена премия по застраховка "Помощ при пътуване и пребиваване” покрива разходите и/или изплаща обезщетение на Застрахованото лице при възникване на застрахователно/асистанс събитие при пътуване в чужбина.
1.1     Застраховат се български граждани, както и чуждестранни граждани със статут на дългосрочно или постоянно пребиваващи в Република България, на възраст над 6 месеца към датата на начало на застраховката.
1.2     Застраховат се индивидуално или групово лица, които към момента на сключване на застраховката са в добро здравословно състояние, което им позволява да пътуват, и да не предприемат пътуване в нарушение на лекарско предписание.
1.3     За лица, навършили 75 години към датата на начало на застраховката, задължително се прилага 25 валутни единици самоучастие.
1.4     При настъпване на застрахователнo/асистанс събитие Застрахователят осигурява на Застрахования квалифицирана помощ, съгласно договорените в Полицата условия и лимити на покритие, посредством специализирана компания, наричана по-долу Асистанс компания.
2.     ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
За български граждани и чуждестранни граждани със статут на дългосрочно или постоянно пребиваващи в Република България териториалният обхват на застраховката покрива целия свят, с изключение територията на Република България и страната на постоянно местожителство и произход на Застрахования.
3.     ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ И ЛИМИТИ НА ПОКРИТИЕ.
При възникване на злополука и/или акутно заболяване, настъпили със застрахования в страната и мястото, посочени като териториален обхват в застрахователния договор/ полица, ЗАД „ВИКТОРИЯ” предоставя застрахователно покритие по изброените по-долу рискове и услуги и договорените лимити на покритие във валутни единици (евро или щатски долари), както следва:
ОСНОВНО ПОКРИТИЕ 3.1. Медицински разходи, извършени за:
3.1.1.     Амбулаторно лечение вследствиe злополука и/или акутно забо¬ляване на Застрахования. Застрахователят покрива до договорения ли-мит разходите, свързани с провеждане на амбулаторно лечение на Застрахования, което не изисква прекратяване на пътуването/ престоя: за проведени медицински прегледи и изследвания (лабораторни анали¬зи, рентгенова диагностика и др.), за закупени лекарства, предписани от лекаря, провел прегледите/изследванията, както и за хонорари на съответния(те) медицински специалист(и).
3.1.2.     Стационарно лечение вследствие злополука и/или акутно забо¬ляване на Застрахования. Асистанс компанията организира евакуира-не/транспортиране на Застрахования до болнично заведение и наста¬няването му (прием) в болница, лечение и престой. Застрахователят покрива до договорения лимит разходите, свързани с провеждане на медицински прегледи, изследвания, диагностициране, терапевтично ле¬чение и хирургическа намеса, хонорари на лекари и специалисти, както и болнични разходи, свързани с лечение и престой на Застрахования в болница, закупени лекарства по предписана от лекар рецепта, меди¬цински прегледи и тестове.
3.2 . Разходи за спешно стоматологично лечение за отстраняване на силна болка вследствие на телесно нараняване при злополука или остър възпалителен процес в устната кухина, за които може да се по¬стави точна диагноза (пулпит, периодонтит, абсцес). Застрахователят покрива разходите до договорения лимит.
3.3.     Разходи за репатриране на Застрахования, който е бил на стаци- онарно лечение в чужбина и неговото здравословно състояние позво-лява той да продължи лечението си в болнично заведение в РБълга- рия, Асистанс компанията организира и покрива разходите, до догово¬рения лимит, по транспортирането му до болнично заведение в РБъл- гария, посочено от нейния лекарски екип или до адреса на неговото местоживеене в РБългария. Лекарите от Асистанс компанията са единствените лица, които имат право да вземат решение кога и по какъв начин да бъде осъществено репатрирането. При необходимост Асистанс компанията осигурява медицински специалист, който да при¬дружава застрахованото лице по време на репатрирането.
3.4.     Разходи за репатриране на тленни останки При смърт на Застрахования Асистанс компанията организира и покрива разходи до договорения лимит за транспортиране на тялото или кремираните останки от мястото на настъпване на смъртта до посочено място в България (с изключение на разходите за съхраняване на останките или за погребение).
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РИСКОВЕ
3.5.     Разходи за посещение на хоспитализиран в чужбина. В случай, че Застрахованият бъде хоспитализиран в чужбина за повече от 10 последователни дни и с него няма възрастен, който да го придружава, Застрахователят чрез Асистанс компанията ще организира посещение на негов роднина от България (или друго, посочено от Застрахования лице) и ще покрие пътните му разходи (самолетен билет икономическа класа) и разходите за хотел за не повече от 3 последователни дни, съгласно договорения лимит;
3.6    . Предсрочно репатриране на Застрахования в Република Бъл¬гария в случай на смърт на негов роднина по пряка линия, съгласно до¬говорения лимит.
3.7.     Репатриране на малолетни деца на Застрахования, ако на него му се налага болничен престой в чужбина над 10 последователни дни. При необходимост, Асистанс компанията ще определи и лице-придру- жител, което да съпроводи детето до Република България. Застрахова- телят покрива разходите до договорения лимит;
3.8.     Посещение на лекар при лежащо болен по желание на болния .
При изявено желание от страна на Застрахования, Асистанс компанията осигурява посещение на лекар при лежащо болeн и застрахователят покрива разходите до договорения лимит.
3.9.     Настаняване в лечебно заведение в самостоятелна стая. При хоспитализация на Застрахования , изявено желание от негова страна и възможност на лечебното заведение, което му оказва медицинска помощ и лечение, Асистанс компанията организира настанаването му в самостоятелна или стая с двама пациенти и застрахователят покрива разходите до договорения лимит..
3.10.     Дневни пари за болничен престой. При хоспитализация на Застрахования в чужбина вследствие злополука и/или акутно заболяване, настъпили през време на застрахователния период, Застрахователят заплаща дневни пари за болничен престой, като периодът на престоя в болница, за който Застрахователят изплаща суми по този риск, е ограничен до 20 последователни дни. Лимитът на застрахователното покритие в агрегат не може да надвишава определения в полицата.
3.11.     Смърт от злополука . При смърт от злополука, настъпила по време на действие на застрахователния договор, Застрахователят изплаща на законните наследници договорената в полицата застрахователна сума по този риск.
3.11.1     Задължението на застрахователя да изплати суми в случай на смърт и/или трайна нетрудоспособност, се поражда, ако злополуката е настъпила в рамките на застрахователната година и смъртта е настъ¬пила най-късно до една година от деня на злополуката и е в причинна връзка с нея;
3.11.2     Застрахователната сума се разпределя поравно между законните наследници. 3.11.3 Ако смъртта на застрахования е настъпила вследствие умишлено деяние на законен наследник, застрахователната сума се изплаща на останалите законни наследници. Ако законните наследници са няколко, частта от застрахователната сума полагаща се на извършителя на умишленото деяние, се разпределя поравно между тях. 3.11.4 Застрахователната сума не влиза в наследствената маса на застрахования, дори когато за ползващи лица са определени законните му наследници.
3.12    Правна помощ Асистанс компанията организира и покрива разходите до договорените лимити за правна защита на Застрахования, когато той е подведен под отговорност, съгласно действащия Граждански кодекс на съответната страна, за причинена щета, нанесена от Застрахования на трети лица или при непреднамерено нарушение и незачитане на законите и подзаконовите актове.
3.13     Обща гражданска отговорност В случай, когато Застрахованото лице причини имуществени и/или неимуществени вреди, настъпили през времетраене на застраховката и изразяващи се в смърт, телесни увреждания или заболявания вследствие на злополука, и в пълно или частично увреждане на движими и недвижими имущества в чужбина, на територията на държавата, в която се намира Застрахования, Застрахователят покрива отговорността на Застрахования до договорените лимити за вреди, за които те отговарят по силата на действащото гражданско законодателство на страната, в която пребивават.
3.14     Анулиране на полет по разписание. При анулиране на полет по разписание Застрахователят възстановява всички извършени разходи и суми, които Застрахованият е направил за настаняване и покупка на вещи от първа необходимост, до избрания от него лимит, посочен в застрахователната полица.
3.15     Загуба на багаж при пътуване с въздушен транспорт в чужбина. Застрахователят покрива частична или пълна загуба на багаж по вина на превозвача съгласно договорените лимити, за събитие настъпило през целия период на непрекъснат въздушен превоз на багажа на Застрахования - от момента на предаването му на превозвача при регистрацията до момента на получаването му от Застрахования.
АСИСТАНС УСЛУГИ
3.16.     Информация за оказване на медицинска помощ. При
настъпване на застрахователно събитие Асистанс компанията предоставя на Застрахования: имена на лекари, стоматолози, лекари- специалисти, адреси на болници, медицински центрове, центрове за оказване на спешна помощ и др. Асистанс компанията предоставя информация за здравословното състояние на Застрахования на всички заинтересовани страни, включително на неговото семейство.
3.17.     Туристическа информация При запитване от страна на Застрахования, Асистанс компанията предоставя туристическа информация, необходима във връзка с организираното от него пътуване и престой в чужбина.
3.18.     Предаване на спешни съобщения. При настъпване на застрахователно/асистанс събитие, което променя предварителния план за пътуване на Застрахования, Асистанс компанията предлага услуга по предаване на съобщения и промяна на резервации. Тя организира предаване на всички съобщения до семейството на Застрахования и до лица, свързани с неговата работа; променя резервации за хотел, самолет, кола под наем и пренасочва срещи според указанията на Застрахования.
3.19.     Доставка на необходими медикаменти В случай, че няма застрахователно/асистанс събитие, но Застрахованият се нуждае от медикаменти, необходими за продължаване лечението на съществуващо заболяване, които не могат да бъдат намерени на мястото на престой на Застрахования в чужбина, Асистанс компанията осигурява тези медикаменти. В този случай Застрахованият е длъжен да възстанови на Застрахователя направените от Асистанс компанията разходи в срок от един месец след завръщането си в РБългария.
3.20.     Лимитът на отговорност е агрегираният за целия период на договора лимит в избраната от Застрахования валута - EUR или USD, в рамките на който Застрахователят поема отговорност за плащанията за фактически извършените медицински разходи и асистанс услуги.
3.21 Застрахователната сума е сумата, за която е сключен застрахователния договор и служи за основа при изплащане на обезщетения по рисковете „смърт от злополука” и „трайна нетрудоспособност от злополука”.
3.22.     Лимитът и застрахователната сума се отнасят за всяко застраховано лице при групови застраховки.
ОПЦИЯ „МУЛТИ ТРИП" се отнася за лица, които често пътуват в чужбина.
3.23.     На лицата, които желаят многократно да пътуват в чужбина през застрахователния период, се предоставя възможност да сключат застраховка по опцията „МУЛТИ ТРИП”.
3.24.     Застраховката по тази опция се сключва задължително за период от една година.
3.25.     Продължителността на едно отделно взето пътуване и престой в чужбина не може да надвишава 90 последователни дни.
3.26.     Общият престой в чужбина за период от една година не може да надвишава 180 дни.
3.27.     Опцията “често пътуване” се сключва за лица на възраст над 6 месеца до 65 навършени години към датата на сключване на застраховката.
3.28.     По тази опция не се сключват застраховки за “чужденци”.
3.29.     Застрахователното покритие обхваща включените рискове в „Основно покритие” и предоставяните асистанс услуги.
4.    ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ПОКРИТИЕ РИСКОВЕ ПО Т.3.
4.1.     Направени разходи в Република България.
4.2.     Разходи за закупуване на лекарства и лечение на съществуващи хронични заболявания или заболяване, известно към датата на заминаване на Застрахования в чужбина.
4.3.     Претенции за медицински разходи, за които Асистанс компанията не е била информирана в рамките на 48 часа от настъпване на застра¬хователното събитие, или от провеждането на медицински преглед/ле-чение в болница/клиника, и които не са потвърдени от нея.
4.4.     Разходи за репатриране, направени без първоначалното одобре¬ние на Асистанс компанията.
4.5.     Разходи, превишаващи приемливите и обичайни разходи за медицинско обслужване и необходими медикаменти в държавата, на територията на която е настъпило събитието.
4.6.     Разходи за стоматологично лечение и поставяне на изкуствени зъби/ импланти или протези, за поставяне или подмяна на пломби, за поставяне, подмяна или ремонт на коронки, мостове и фасети, с изключение на такива с цел премахване на болката и страданието на Застрахования.
4.7.     Разходи за премахване на физически дефекти и аномалии, приложение на козметични средства и процедури.
4.8.     Разходи за лечение на всички форми на психични, нервно-психични заболявания и неврози, за психоанализа, психотерапия, за лечение на алкохолизъм и наркомания.
4.9.     Разходи, свързани с рехабилитация и физиотерапия, санаториално-курортно или друго подобно лечение.
4.10.     Разходи за каквито и да е рутинни медицински прегледи и тестове.
4.11.     Разходи за протези и коригиращи устройства.
4.12.     Разходи за хемодиализа и хемотрансфузия, трансплантация на органи, тъкани и клетки, планови неврохирургични, кардиологични, очни и други видове операции, фертилитет ин витро, болнична помощ на онкологично болни лица, задължителни имунизации.
4.13.     Медицински разходи, направени за лечение на заболяване, което е било цел на предприетото пътуване.
4.14.     Застрахователят не изплаща обезщетение и не покрива разходи, свързани с бременност и/или усложнения, дължащи се на нея, включително аборт. Медицински разходи се покриват при оказване на помощ по спасяване живота на бременната и/или детето, в случай, че към датата на начало на пътуването остават повече от два месеца до определения от лекар термин на бременността.
4.15.     Специални изключения по покрития риск, посочен в т.3.12.
ЗАД "ВИКТОРИЯ" не дължи плащане на разходи в случай на:
-     причиняване на щета, вследствие управляване от застрахования на моторно превозно средство;
-     съдебна процедура, заведена срещу застрахования във връзка с уми¬шлено престъпление, бягство от мястото на престъплението или отказване на помощ на пострадалия от престъпление;
-     причиняване на щети, при или по повод на извършване на каквато и да е трудова дейност от застрахования;
-     договорна отговорност на застрахования;
-     закононарушение, извършено от застрахования под влияние на психи¬ческо състояние или заболявание, алкохол или наркотични вещества.
4.16.     Специални изключения по покрития риск, посочен в т.3.13.
ЗАД "ВИКТОРИЯ" не дължи плащане на обезщетения и разходи за:
-     щети, причинени вследствие на управляване от застрахования на мо- торно превозно средство;
-     щети, причинени вследствие на извършено от застрахования уми¬шлено престъпление, бягство от мястото на престъплението или отказване на помощ на пострадалия от престъпление;
-     глоба или друга имуществена санкция, наложени на застрахования;
-     щети, причинени от застрахования при или по повод на извършване на каквато и да е трудова дейност;
-     щети, причинени вследствие на нарушение или неизпълнение на дого¬вор от страна на застрахования /договорна отговорност/;
-     щети, причинени от застрахования под влияние на психическо състоя¬ние или заболяване, алкохол или наркотични вещества.
5.     ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ
3астрахователят не поема отговорност по претенции, предявени пряко или косвено от, или които са в резултат от:
5.1     . Застраховано лице, занимаващо се с опасни спортове: конни състезания, лов, зимни спортове, практикувани извън определените за това места, алпинизъм или планинско катерене, пещернячество, парашутизъм, гмуркане, бойни изкуства, състезания от всякакъв вид и всички професионални спортове, както и всякакви високо рискови начинания и дейности.
5.2.     Пътувания, предприети в страни в състояние на война или гражданска война. Загуби, увреждания, смъртни наранявания или разходи, причинени от война, инвазия, вражески действия (независимо дали войната е обявена или не), терористични действия, гражданска война, бунтове, въстания, военно и гражданско завземане на властта, участие в граждански вълнения и насилия от всякакъв вид.
5.3.     Болести, придобити по сексуален път. Претенции в резултат на венерически болести или разходи, възникнали пряко или косвено при лечение, диагностика или медицински прегледи, в това число и за СПИН и свързания със СПИН комплекс (А.В.С.).
5.4.     Пътувания по въздуха (с изключение на тези като пътник с платен билет за самолет за редовен или чартърен полет).
5.5.     Земетресение или атомни и ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсявания от тях, радиационно (йонизиращо) лъчение.
5.6.     Радиоактивни, токсични, експлозивни или други рискови материали от експлозивни ядрени компоненти.
5.7.     Въздушни вълни под налягане, предизвикани от самолети и други въздушни съоръжения, движещи се със скоростта на звука или свръхзвукова скорост.
5.8.     Самоубийство или опит за самоубийство на Застрахования, умишлено самонараняване или съзнателно излагане на опасност, с изключение на случаите, когато Застрахованият поставя в опасност живота и здравето си за спасяването на друго лице.
5.9.     Застрахованото лице е участвало преднамерено в незаконосъобразни действия, извършване или опит за извършване на престъпление от общ характер от застрахования, участие в сбиване;
5.10.     Застраховано лице, което е под въздействие на алкохол или наркотични, вещества, или страда от алкохолизъм, наркомания или друга зависимост.
5.11.     Обстоятелства, които биха могли да доведат до предявяване на претенция, и които са били известни на Застрахования в момента на започване на пътуването.
5.12     Изпълнение на смъртна присъда, увреждане на здравето, настъпило по време на задържането на застрахования от органи на властта или в място за лишаване от свобода;
5.13     Почистване, сглобяване и други каквито и да е действия с оръжие;
5.14     Участие в медицински научни изследвания или клинични изпитва¬ния на лекарствени продукти
5.15.     При анулиране на полет по разписание, Застрахователят не покрива разходи, свързани със стойността на билета.
5.16.     При анулиране на полет по разписание, Застрахователят не покрива разходи на лица, чийто адрес на постоянно местоживеене е в града/населеното място, в/около който е разположено летището, на което е бил анулиран полета.
5.17.     Разходи и/или обезщетения, платими по други застрахователни полици, по 3адължително и/или доброволно медицинско осигуряване, или други медицински схеми.
6.     СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР. НАЧАЛО, КРАЙ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА
6.1     . На Застрахованото лице се осигурява застрахователно покритие и помощ при пътуване в чужбина за период, посочен в издадената полица по застраховка “Помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистанс”. В Полицата се отбелязва изрично началото и краят на периода на застрахователното покритие.
6.2.     Продължителността на застрахователния период може да варира от 1 ден до 365 дни, като възможните опции са посочени в тарифата.
6.3.     Застрахователният договор влиза в сила от 00.00 часа на датата, посочена в застрахователната полица за начало на застрахователния период, при условие, че е платена застрахователната премия. Застра-хователното покритие се активира при напускане територията на Ре¬публика България от Застрахования.
6.4.     Договорът е в сила до 24.00 часа на датата, посочена в Полицата за край на застрахователния период.
6.5.     Отговорността на застрахователя се преустановява с изтичане периода на покритие, посочен в Полицата, или от датата на пресичане на българската граница при завръщане на Застрахования (което от двете събития настъпи по-рано).
6.6.     По желание на Застрахования, застраховката може да бъде прекратена в офис на Застрахователя, не по-късно от края на работния ден на датата, предхождаща началната дата на валидност на Полицата. В този случай Застрахователят връща застрахователната премия, като удържа 20% (двадесет процента) от общия й размер за извършени административни разходи.
6.7.     Застрахователят може да прекрати едностранно застраховката когато установи, че Застрахованият е предявил преувеличени или неистински претенции, или когато са използвани измамни средства за получаване на облаги. В този случай Застрахователят прекратява незабавно застраховката след установяване на обстоятелствата по предходното изречение. Събраната премия не се връща на Застрахования, а остава в полза на Застрахователя.
7.     ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
7.1.     Застрахователната премия се определя от Застрахователя във ва¬лутни единици (EUR или USD) въз основа на прилаганата тарифа и се заплаща от Застрахования в лева по централния курс за деня на склю¬чване на застрахователния договор.
7.2.     Премията се заплаща еднократно от Застрахования. Не се прилагат варианти на разсрочено плащане.
7.3.     Застрахователната премия може да се заплати в брой, по банков път по посочена банкова сметка от Застрахователя или чрез системите за електронни разплащания, одобрени от Застрахователя.
8.     ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ
8.1     . Застрахованият е длъжен в срок от 48 часа да уведоми Асистанс компанията за настъпването на застрахователно/асистанс събитие.
8.2.     Застрахованият е длъжен да представи полицата, издадена от ЗАД “ВИКТОРИЯ", в медицинското заведение (болница, клиника и др.) при преглед и оказване на медицинска помощ.
8.3.     По искане на Асистанс компанията Застрахованият е длъжен да предостави необходимата информация с цел пълно изясняване на обстоятелствата, които са предизвикали възникването на застрахователно/асистанс събитие и да съдейства за изчисляване размера на обезщетението. При предявяване на претенция, от Застрахования може да бъде изискано и доказателство за деня на напускане територията на РБългария, както и за продължителността на престоя му зад граница. За предявени претенции по тази Полица Застрахованият упълномощава Асистанс компанията да изисква необходимата информация от трети страни (медицински учреждения, лекари, летищни служби, полиция и др.), освобождавайки тези лица от задължението за спазване на лекарска тайна и конфиденциалност. В противен случай Застрахователят запазва правото си частично или изцяло да откаже удовлетворяване на претенцията.
8.4.     В случай, че регистрираният при начало на полета багаж не пристигне в крайния пункт на пътуването със същия полет, с който пътува застрахованото лице, то е длъжно незабавно да уведоми за това летищната служба „Рекламация на багаж”. В срок от седем дни от датата на този полет, Застрахованият е длъжен да уведоми в писмена форма Застрахователя за настъпилото събитие.
8.5.     При възникване на събитие, което може да доведе до предявяване на претенция, 3астрахованият трябва да вземе всички възможни предпазни мерки за ограничаване на щетите и да сътрудничи за предоставяне на детайлна информация по отношение описанието на обстоятелствата, довели до възникването на застрахователно/ асистанс събитие. 
8.6.     Застрахованият е длъжен в срок от седем дни да уведоми Асистанс компанията за възникване на събитие, което може да доведе до извършване на разходи, покрити от ЗАД „ВИКТОРИЯ” по риска „Правна пом ощ”.
8.7.     В случай, че Застрахованият не изпълнява или недостатъчно добросъвестно изпълнява своите задължения, Асистанс компанията има право да TO пoдлaгa на медицински преглед толкова често, колкото е необходимо, и в случай на смърт на Застрахования има право да изиска аутопсия.
8.8.     Асистанс компанията има право да откаже, частично или изцяло, удовлетворяване на претенция, ако Застрахованият не е изпълнил задълженията си.
8.9 Задължения по риска, посочени в т. 3.11.
8.9.1    При настъпване на застрахователно събитие, третите ползващи лица предявяват пред застрахователя писмено претенция за изплащане на договорената застрахователна сума. Претенцията се предявява пред Главната агенция на ЗАД ’’ВИКТОРИЯ”, където е сключен застрахователния договор.
9.    ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ
9.1.     Асистанс компанията трябва да бъде уведомена в срок от 48 часа от приема на Застрахования в болница или друго медицинско заведение вследствие претърпяна от него злополука или заболяване, като за това се използуват посочените в листовката-приложение към Полицата телефонни номера на намиращия се най-близо до мястото на застрахователното събитие обслужващ център на Асистанс компанията, който оказва телефонни услуги 24 часа в денонощието. Целта е да се:
-     гарантира, че по представената полица се покриват разходите, свързани с настъпилото застрахователно събитие;
-     съобщи адресът и телефонният номер на медицинското заведение, където е оказана медицинска помощ, или където се намира Застрахованият;
-получи информация и направление за лечение в най-близката и подходяща за съответния случай болница и/или медицинско заведение. В случай, че не може да се свърже с обслужващия център на Асистанс компанията, който се намира на територията на държавата, където е станало събитието, Застрахованият може да информира за събитието асистанс Компанията, с която Застрахователят има подписани договорни взаимоотношения на предоставените на Застрахования координати, които са неразделна част от полицата.
9.2.     В случай на реализация на рисковете: „Анулиране на полет по разписание” и „Загуба на багаж”, Застрахованият трябва да уведоми Застрахователя, като изпрати/представи писмено уведомление на адреса, посочен в т.1 от настоящите Общи условия.
9.3.     След потвърждаване валидността на Полицата, Асистанс компанията влиза в правата си по уреждане заплащането на предоставените на Застрахования медицински услуги от съответното медицинско заведение.
9.4.     При загуба на багаж, в срок от 60 дни от датата на загубата, Застрахованият представя пред Застрахователя писмена клетвена декларация за щетата, която трябва да съдържа: размер на щетата; дата, място и причина за загубата; характер и форма на собственост на багажа и имената на други лица, имащи отношение към багажа; списък на загубения багаж.
9.5.     При предявяване на претенция Застрахованият трябва да представи всички необходими документи в оригинал. Ако оригиналните документи не са написани на един от следните езици: английски или руски, Застрахованият следва да представи официален превод на документите. В случай, че не направи това, ЗАД “ВИКТОРИЯ” извършва превода на документите, като разходът за превод се приспада от общия размер на дължимото обезщетение.
9.6.     При предявяване на претенция за възстановяване на разходи по транспортиране на тленните или кремирани останки на Застрахования, на Застрахователя е необходимо да се представи официален Акт за смърт и медицинско удостоверение за причините за настъпване на смъртта. Такива документи се считат за валидни само ако са издадени от лекари, оторизирани от Асистанс компанията.
9.7.     Застрахованият следва да се съобразява с гореизложените инструкции, тъй като точното спазване и изпълнение на сроковете, изискванията, условията и потвърждаване валидността на Полицата са условия, предшествуващи всяка отговорност на Застрахователя за настъпило застрахователно събитие и осъществяване на плащания, свързани с него.
9.8    Изисквания към процедурата за предявяване на претенции по риска, посочен в т. 3.11.За предявяване на претенция за плащане, ползващите лица трябва да представят следните документи:
-     Молба по образец на застрахователя;
-     Застрахователна полица;
-     Акт за смърт или други документи, установяващи датата и причината на смъртта;
-     Удостоверение за наследници;
-     Акт за злополука или друг съответстващ на акта документ.
-     Епикризи, резултати от алкохолни проби и изследвания, и други медицински документи, удостоверяващи застрахователното събитие;
-     При злополука, вследствие на ПТП, ако застрахованият е бил водач на моторно превозно средство - участник в произшествието, се представя документ за приключило следствие или съдебен акт, както и съдебно - медицински документ, удостоверяващ, наличието, количеството или отсъствието на употреба на алкохол, наркотично вещество или друг него аналог в кръвта.
Застрахователят може да поиска да бъдат представени и други доку¬менти.
10.    ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ. ОТКАЗ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ.
10.1    При настъпване на застрахователно/асистанс събитие Застрахователят покрива разходи, съгласно лимитите по отделните покрития, посочени в раздел 3 от настоящите Общи условия. Застрахователят изплаща дължимото обезщетение в срок, съгласно регламентирания в Кодекса за Застраховането. Плащането се извършва от Асистанс компанията от името и за сметка на Застрахователя, след регулирането на застрахователната/асистанс претенция.
10.2.     Регулирането на застрахователна/асистанс претенция се осъществява от Асистанс компанията с посредничеството и под контрола на Застрахователя.
10.3.     В случай, че стойността на ползваните услуги надвишава лимита по конкретно ползваната услуга, Застрахованият заплаща разликата между действителната стойност на ползваната/ите услуга/и и лимита по полицата за своя сметка директно на организацията, оказала услуга¬та. По изключение, вместо на организацията, оказала услугата, той може да заплати тази разлика на Асистанс компанията, която извършва разчетите с организацията, предоставила съответната услуга.
10.4    Застрахователят има право да откаже, изцяло или частично, удовлетворяване на предявена претенция :
-     за всички вреди, настъпили вследствие Общите и специални изключе¬ния, посочени в настоящите Общи условия;
-     когато Застрахованият не е уведомил Асистанс компанията за настъпване на застрахователно/асистанс събитие ;
-     когато Застрахованият не е изпълнил или неточно е изпълнил задълженията си по настоящите Общи условия, Кодекса за застраховането и/или други нормативни документи;
-     когато Застрахованият умишлено е причинил или е участвал в причиняването на застрахователно/асистанс събитие;
-     когато Застрахованият е предявил преувеличени или неистински претенции, или когато са използвани измамни средства за получаване на облаги.
11.     ДАВНОСТ И ПРАВО НА РЕГРЕС
11.1.    Правата по застрахователната полица за вземания за обезщете¬ния по покрито застрахователно/асистанс събитие се погасяват с изти¬чане на тригодишна давност от датата на настъпване на това събитие. Давността по рисковете «смърт от злополука» е пет години от датата на настъпване на това събиите.
11.2     Застрахователят встъпва в правата на Застрахования, срещу все¬ки, отговорен за застрахователно/асистанс събитие, което е причинило вреда на Застрахования и е довело до предявяване на претенция по предоставените по тази застраховка покрития до размера на изплате¬ното обезщетение и направените разноски за неговото определяне.
11.3     Застрахованият е длъжен да съдейства на Застрахователя и/или Асистанс компанията при упражняване на правата му срещу причинителя на вредата като предостави всички необходими документи и официална информация по случая.
11.4.    Отказът на Застрахования от правата му срещу трети лица няма сила спрямо Застрахователя при упражняване на неговите регресни права.
12.     ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
12.1     Всички претенции на Застрахования към Застрахователя се реша¬ват доброволно в съответствие с настоящите Общи условия и действа-щото законодателство.
12.2     Възражения срещу решенията на Застрахователя по предявени претенции се подават пред Централно управление, директно или чрез съответната Главна агенция.
12.3     При възникване на разногласия между страните, подписали застрахователния договор, тези разногласия се решават чрез прегово¬ри между страните, а при невъзможност - от компетентен български съд.
12.4     В настоящите Общи условия заглавията на разделите са указател¬ни и не влияят върху тълкуването на отделните точки.
12.5     Общите условия, приложенията към Общите условия, застрахова¬телната полица и добавъците към нея представляват съдържанието на застрахователния договор. Документът за платена премия е доказател¬ство за плащане на дължимата от Застрахования премия и е нераздел¬на част от договора.
12.6     Настоящите Общи условия са изготвени и приети на български език и преведени на английски език. В случай на езикови несъответствия и нюанси, или противоречия между българския и английския вариант, българският текст ще се прилага с предимство.
12.7     Настоящите Общи условия отменят изцяло Общи условия - Помощ при пътуване и пребиваване- 1800 и Общи условия - Помощ при пътуване и пребиваване- 1807

 
13. ОПРЕДЕЛЕНИЯ/ДЕФИНИЦИИ
Използваните в настоящите Общи условия специфични понятия имат следните значения:
Застрахован/ 3астраховано лице:    Всяко физическо или юридическо лице по смисъла на т.1. от настоящите Общи условия.
Застрахователна полица:    Писмен документ, подписан от двете страни, доказващ наличието на сключен застрахователен договор по застраховка "Помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистанс", издаден от ЗАД “ВИКТОРИЯ”.
Застрахователно събитие:    За застрахователно събитие се приемат:
а)    злополука или заболяване, настъпило през периода на валидност на Полицата и след като Застрахованият се намира извън територията на РБългария, вследствие на което възниква необходимост от ползване на медицинска помощ (извършване на изследвания, поставяне на диагноза и провеждане на амбулаторно лечение и/или хоспитализация) на Застрахованото лице. Началото на застрахователното събитие съвпада с началото на лечението и завършва, когато по силата на медицински аргументи продължаване на лечението не е необходимо;
б)    репатриране на Застрахования с цел продължаване на провежданото лечение.
в)    злополука, причинила смърт или трайна нетрудоспособност на Застрахования.
Злополука:    ЗЛОПОЛУКА е събитие, настъпило внезапно, не по волята на застрахования, което можа да бъде определено по време и място и в срок до ЕДНА година от датата на настъпването е причинило нетрудоспособност и/или смърт.
За ЗЛОПОЛУКА се признават и случаите на:
-    изкълчване, обтягане и скъсване на тъкани, стави, сухожилия и мускули, вследствие внезапно напрягане на собствени сили.
-    нетрудоспособност и/или смърт причинени от задъл^телна имунизация;
-    заболявания, които са пряко следствие от настъпила злополука
-    инфекции, при които заразната материя е проникнала при злополука в организма на пострадалото лице.
НЕ СЕ СЧИТАТ ЗА ЗЛОПОЛУКА нещастните случаи, настъпили в резултат на:
а)    професионални заболявания;
б)    заболявания от общ характер;
в)    травматични увреждания, получени при епилептични припадъци както и при припадъци, причинени от други заболявания (включително колики), при психични болести, кръвоизливи и парализи, причинени от високо кръвно налягане, атеросклероза и други;
г)остри    стомашно-чревни инфекции, включително трихинелоза и салмонелоза, ингвиналните и коремни хернии, дисковите хернии, радикулити, отлепване на ретината и други.
д)    усложнение на бременността, раждането и следродовия период, аборт в извънболнични условия
е)    температурни влияния - простуда, измръзване, слънчев или топлинен удар, слънчево изгаряне, възпалителни състояния на органи и системи, причинени от ниски температури;
ж)    медицинска или хирургическа манипулация и интервенция, освен ако тя е наложена от самата злополука.
з)    алкохолно въздействие, довело до смърт или травматични увреждания;
и)    въздействие с наркотични вещества, или техни аналози - стимулатори, допингиращи средства, довели до смърт или травматични увреждания.
Заболяване:    Означава внезапно, акутно болестно състояние, започнало и протичащо след влизане на Полицата в сила и след като Застрахованият се намира извън територията на РБългария, за разходите по лечение на което Застрахованият има право да предяви претенция за получаване на обезщетение от Застрахователя.
Спешно зъболечение:    Означава зъболечение с цел премахване на силен зъбобол вследствие на телесно нараняване при злополука, както и оказване на помощ при остри възпалителни процеси в устната кухина, за които може да се постави точна диагноза (пулпит, периодонтит, абсцес). Събитието трябва да е настъпило и да протича след влизане на Полицата в сила и след като Застрахованият се намира извън територията на РБългария.
Асистанс събитие:    Всяко събитие, станало достояние на Асистанс компанията и довело до намеса от нейна страна в рамките на задълженията й по настоящия договор.
Анулиране на полет по разписание:    Отменяне осъществяването на полет по разписание поради: а/ неблагоприятни метеорологични условия и/или природни бедствия; б/ техническа неизправност на авиомашината; в/ терористични заплахи;
Загуба на багаж:    Означава недоставени в междинна или крайна дестинация обекти, предадени за превоз заедно с придвижването на Застрахованото лице с въздушен транспорт. За загубен се счита багаж който не бъде намерен (не е доставен) в срок от 21 дни от датата на полета, с който е пътувал Застрахования.
Претенция:    Означава предявен иск от страна на Застрахования във връзка с всяко непредвидено събитие, станало известно на Застрахователя и/или Асистанс компанията, даващо повод за правна, административна или финансова намеса от негова/нейна страна в рамките на застрахователните покрития, предвидени по тази застраховка.
Постоянно местожителство:    Последният адрес на Застрахованото лице, посочен пред ЗАД “ВИКТОРИЯ” като домашен адрес или мястото, където Застрахованият обичайно е пребивавал.
Роднини:    Законни майка, баща, съпруг/а, деца, брат, сестра.

 

 
Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителния съвет от 30.11. 2011 г. и влизат в сила от 01.12.2011 г. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА „ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ С ОСИГУРЕН АСИСТАНС” - Тарифа 1808
ДОПЪЛНИТЕЛЕН МОДУЛ ‘РЕПАТРИРАНЕ’    ДОПЪЛНИТЕЛЕН    МОДУЛ    ‘ЗЛОПОЛУКА’

ПОКРИТИ РИСКОВЕ И ЛИМИТИ НА ПОКРИТИЕ
Сключването на всички рискове по Основния модул на застраховката е задължително. Допълнителните модули са опционални и се сключват срещу заплащане на допълнителна премия по застраховката.
За лица на възраст над 75 навършени години към датата на начало на застраховката и лица пътуващи в Република Турция се прилага задължително самоучастие в размер на 25 вал. ед. за всяко събитие.
ОСНОВЕН МОДУЛ
3.1.    Медицински разходи, извършени в чужбина
По риска „медицински разходи” Застрахованият може да избере лимит на покритие в размер на: 2000 вал.ед.; 4 000 вал.ед.; 5 000 вал. ед; 10 000 вал. ед.;15 000 вал. ед.; 20 000 вал. ед.;, 25 000 вал.ед.; 30 000 вал. ед.; 50 000 вал. ед., 75 000 вал. ед.
,аксималната застрахователна сума за лица на възраст над 70 години е 10 000 вал. ед.
За лица на възраст над 65 год. застрахователното покритие, независимо от размера на избраната от Застрахования застрахователна сума, е само за пътувания с цел „туризъм”.
3.2    . Разходи за спешно стоматологично лечение Лимитът на покритие е до 250 вал.ед.
3.3.     Разходи за репатриране на Застрахования
Лимитът на покритие е до размера на избраната от застрахования застрахователна сума, но не повече от 25 000 вал.ед.;
3.4.     Разходи за репатриране на тленни останки
При смърт на Застрахования Асистанс компанията организира и покрива разходи до 500 в.е
3.5    . Разходи за посещение при хоспитализиран в чужбина
Самолетен билет икономическа класа и разходите за хотел до 50 в.е. на ден за не повече от 3 последователни дни;
3.6.    Предсрочно репатриране на Застрахования в РБългария, в случай на смърт на негов роднина по права линия Лимитът на покритие за едно лице е до размера на самолетен билет икономическа класа, но не повече от 1 500 вал. ед.
3.7     . Репатриране на малолетни деца на Застрахования, при хоспитализация на Застрахования над 10 последователни дни Лимитът на покритие за едно лице е до размера на самолетен билет икономическа класа, но не повече от 1 500 вал. ед.
ДОПЪЛНИТЕЛЕН МОДУЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА МЕДИЦИНСКА ГРИЖА ’
3.8     . Посещение на лекар при лежащо болен по желание на болния .
Лимитът на отговорност на Застрахователя е еднократно заплащане на 50 вал. ед. над обичайната такса за амбулаторен преглед в същото лечебно заведение.
3.9     . Настаняване в лечебно заведение в самостоятелна стая
Лимитът на отговорност на Застрахователя е до 250 вал. за времето на престой в болница, еднократно за периода на валидност на застраховката.
3.    10. Дневни пари за болничен престой.
Застрахователят заплаща дневни пари за болничен престой в размер на 5 вал. ед. на ден, като периодът на престоя в болница, за който Застрахователят изплаща суми по този риск, е ограничен до 20 последователни дни. Лимитът на застрахователното покритие в агрегат не може да надвишава 100 вал. ед.
3.11.     Смърт от злополука
Застрахователната сума по риска може да бъде в размер на 500 в.е или 5 000 в.е
ДОПЪЛНИТЕЛЕН МОДУЛ ‘ОТГОВОРНОСТИ’
3.12.     Правна помощ
Застрахователят покрива разходи за правна помощ в размер до 500 вал. ед. в агрегат за периода на застраховката.
3.13.     Обща гражданска отговорност
Лимитът на покритие на застрахователя в агрегат е 1000 вал. ед.
ДОПЪЛНИТЕЛЕН МОДУЛ ‘ПЪТУВАНЕ
3.14.    Анулиране на полет по разписание
Лимити за договаряне: 350.00 вал. ед.; 850.00 вал.ед.; или 1000 вал. ед. Договореният лимит се посочва в застрахователната полица
3.15.     Загуба на багаж при пътуване с въздушен транспорт в чужбина.
Застрахователят изплаща обезщетение до 100 вал. ед. за загуба на една багажна единица и общо до 250 вал. ед. за целия багаж.
ОПЦИЯ МУЛТИТРИП
По опцията „МУЛТИ ТРИП” кандидатът за застраховане може да избере лимит на покритие, както следва: 10 000 вал. ед., 30 000 вал. ед. и 50 000 вал. ед.
Застрахователното покритие обхваща включените в „Основно покритие” рискове и предоставяните асистанс услуги.

  

За да получите конкретна оферта или да направите резервация, свържете се с нас.

CALISTO TOURS, улица „Янко Сакъзов“ 9-А 1504 София, България
Телефон: 02 946 12 63, Факс: 02 946 15 96, Мобилен: 0887 60 08 69, 0878 317 941
Работно време: Понеделник-Петък 9:30-18:30; Събота 11:00-16:00
e-mail: office@calisto.biz или използвайте електронната форма за резервации