Top

Сертификат ISO 9001

Чрез тази декларация Управителят на “КАЛИСТО ТУРС” ЕООД обявява своето решение за внедряване на Система за управление на качеството, която ще доведе до подобряване на ефикасността на протичащите процеси и постигане на по-добро качество на извършваните услуги, с което ще удовлетворим изискванията на нашите клиенти и партньори, обществото и другите заинтересовани страни.

По-важните мотиви за вземане на това решение са:

 • подобряване на организацията на протичащите процеси, свързани с предмета на дейност на “КАЛИСТО ТУРС” ЕООД – туроператорска и туристическа агентска дейност; логистика, организиране и провеждане на събития; извършване на хотелски резервации; продажба на самолетни, автобусни, фериботни, влакови и други билети;
 • провеждане на нащата стратегия, чрез изграждане, внедряване и непрекъснато усъвършенстване на Системата за управление на качеството;
 • усъвършенстване на прилаганите от ръководството практики за вземане на решения, основани на направени анализи на събрани данни и факти;
 • утвърждаване и поддържане на нашия висок имидж, като фирма извършваща услуги удовлетворяващи изискванията на всички клиенти;
 • създаване на условия за мотивация и съпричастност на нашите служители, водещи до качествена работа, ред, дисциплина и лоялност;

Чрез внедряване на Система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, ние си поставяме следните стратегически цели по качеството:

 • КАЛИСТО ТУРС ЕООД да продължи своето възходящо развитие, чрез увеличаване на броя и обема на организираните индивидуални и групови пътувания и събития;
 • постигане на максимална удовлетвореност у клиентите, като същевременно защитим нашите интереси и тези на партньорите ни и другите заинтересовани страни;
 • партньорство и взаимна изгода при работа с нашите външни доставчици, основано на обща стратегия, обмяна на знания, рискове и печалба;
 • подобряване на качеството на извършваните услуги, чрез организационно подобряване на качеството на протичащите процеси;
 • строга финансова отчетност и контрол за оптимизиране на разходите и намаляване потреблението на ресурси (материални и човешки);
 • провеждане на непрекъснати подобрения във всички дейности;
 • спазване на действащите в страната нормативни изисквания.

В резултат на внедряването, прилагането и непрекъснатото развитие на Системата за управление на качеството, ние ще:

 • затвърдим увереността в нашите способности да извършваме туроператорски, туристически агентски и други услуги, удовлетворяващи изискванията и на най-взискателните ни клиенти;
 • удовлетворим очакванията на обществото за високоефективна работа;
 • задоволим нашите потребности, като чрез оптимизиране на разходите увеличим своето трудово възнаграждение.

С тази декларация Управителят изразява своите очаквания за съпричастност, коректност и творчество от служителите на “КАЛИСТО ТУРС” ЕООД, при практическото реализиране и постоянно подобряване на изградената Система за управление на качеството.

 

 

01.01.2019 г.                                                                        Управител: ……………………………….

(Виржиния Палазова)