office@calisto.biz
0878 31 79 41 ; 0887 600 869 ; 02 9461263
Top

Общи условия за ползване на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уебсайта www.calistotours.bg
1. ДЕФИНИЦИИ
Термините, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:
„КАЛИСТО ТУРС“ – „Калисто Турс“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, ЕИК 201598499, със седалище и адрес на управление в България, гр. София 1504, бул. „Янко Сакъзов“ № 9А, ет. 1 ляво, номер на ДДС регистрация BG201598499.
„УЕБСАЙТ“ – всяка интернет страница, публикувана на домейна www.calistotours.bg, както и на каквито и да било поддомейни на последния.
– „ИНТЕРНЕТ БРАУЗЪР” – Компютърна програма, която дава достъп на потребителя до интернет пространството и неговото използване.
–  „ПОТРЕБИТЕЛ” – Всяко лице с или без регистрация, което посещава и разглежда сайта www.calistotours.bg, независимо дали използва или закупува предлаганите в него стоки и услуги.
– „ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ” – Наименованието, с което при своята регистрация потребителя избира да се назовава в сайта.
– „ПАРОЛА” – Съвкупност от букви, цифри и/или символи, чрез чието вписване при регистрация и вход, потребителя получава достъп до своя профил и правото да закупува ваучери, предоставени на уебсайта www.calistotours.bg
– „ПРОФИЛ” – Платформа с личен достъп от всеки регистриран потребител, където се съдържа информация за неговите закупени и използвани ваучери, както и информация относно неговата регистрация и лични настройки в сайта.
– „БИЗНЕС ПАРТНЬОР/ДОСТАВЧИК НА ТУРИСТИЧЕКИ УСЛУГИ”  – Партньор на Калисто Турс, с когото той има подписан договор за предоставяне на интернет платформа в сайта www.calistotours.bg с цел реклама и посредничество на оферти, предлагащи туристически услуги.
– „ПЛАТФОРМА” – Съвкупност от интернет решения и система, която улеснява достъпа на Потребителя до среда, предлагаща оферти на бизнес партньори.
– „ОФЕРТА” – Изгодни условия за закупуването на ваучер, чрез който Потребителя ще има достъп до притежанието и използването на определена туристическа услуга, предоставена от Калисто Турс или негов бизнес партньор на уебсайта www.calistotours.bg.  Всяка оферта притежава свои собствени конкретни условия и чрез закупуване на ваучер за тази оферта, потребителя автоматично се съгласява с тях, както и с текущите Общи условия за ползване на уебсайта www.calistotours.bg
– „ТУРИСТИЧЕСКА УСУЛГА” – услуга, предоставена от бизнес партньора на собственика на сайта „Калисто Турс“ ЕООД или от него самия, валидна и готова за ползване от името на потребителя след закупуването на ваучер чрез интернет платформата на уебсайта www.calistotours.bg
– „ВАУЧЕР” – Документът, който уебсайта www.calistotours.bg издава на своя Потребител след закупуването на дадена оферта и чрез който той получава достъп до използването на определената туристическа услуга, предлагана в конкретната оферта при определените в нея условия за ползване.
„КОЛИЧКА ЗА ПАЗАРУВАНЕ“ – електронен инструмент, достъпен на Уебсайта, който предоставя възможност на Потребителите да запазят един или повече Ваучери, които възнамеряват да закупят, като съответните Ваучери остават запазени до настъпване на по – ранното от следните събития: (i) плащане на съответните Ваучери; или (ii) изтичане на Сесията за пазаруване или (iii) излизане на Потребителя от уебсайта www.calistotours.bg
„СЕСИЯ ЗА ПАЗАРУВАНЕ“ – показател, с продължителност не повече от 15 минути, който започва в момента на запазване на първия Ваучер в Количката за пазаруване, като до неговото изтичане Потребителят може да потвърди своята поръчка за закупуване на запазените в Количката за пазаруване Ваучери.
„ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ“ – всеки договор за ползване на туристически услуги, сключен между Калисто Турс ЕООД и Потребителя съгласно изискванията на Българското законодателство.
„ДОСТАВЧИЦИ“ – трети лица, с които Калисто Турс има договорни правоотношения за доставка на туристически услуги.
„СЪДЪРЖАНИЕ“ – всички статични изображения, динамични изображения, описания, текст и/или мултимедии, както и всякакви други елементи, публикувани на Уебсайта.
„ЛИЧНИ ДАННИ“ – всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА
2.1. Настоящите условия са споразумение между www.calistotours.bg и Вас като Потребител. Моля внимателно прочетете условията за ползването и достъп до Уебсайта. В случай, че не сте съгласни с тях, моля не ползвайте Уебсайта.
Тези Общи условия представляват договор между всеки Потребител на Уебсайта www.calistotours.bg и фирмата, чиято собственост е този сайт – „Калисто Турс ЕООД“ (ЕИК BG201598499) с адрес на управление: София, бул. Дондуков 62В, етаж 7.
2.2 Поставяйки отметка в кутийката „Приемам Общите условия за ползване на уебсайта“, Потребителят приема настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.
2.3. Използването на Уебсайта, включително, но не само осъществяването на достъп до него, посещаването или разглеждането на Съдържанието или на Услугите и покупката на Услуги, се осъществяват в съответствие с разпоредбите на тези Общи условия.
2.4. Закупувайки своя ваучер, потребителят се съгласява с текущите Общи условия за ползване на сайта, както и с условията на конкретната оферта. След като потребителят заплати избраната оферта и разплащателната система отчете това, той ще намери своя ваучер на посочения от него е-мейл адрес ако не е регистриран в Уебсайта или ако е регистриран в профила си, направен в системата на сайта http://www.calistotours.bg  и ще може да се възползва от конкретната услуга в рамките на посочения в условията на офертата срок. Ваучерът съдържа името на притежателя, условията на офертата и нейната валидност, както и уникален секретен код, спомагащ сигурността и контрола на услугата.
2.5. Всяко дееспособно физическо лице, което съгласно приложимото законодателство може да сключва договори за туристическо пътуване/услуга с обвързващо действие, може да стане Потребител по смисъла на настоящите Общи условия. Този сайт е създаден с цел да бъде потребяван от лица над 18 години.
2.6. Настоящите условия се явяват споразумение между нас (сайта www.calistotours.bg и фирмата, чиято собственост е този сайт – „Калисто Турс ЕООД“ (ЕИК BG201598499) и Вас като Потребител. Всяко достъпване на сайта под каквато и да било форма ви обвързва с настоящите Общи Условия и Общите условия за организирано пътуванесъгласно разпоредбите на закона за туризма и на всеки конкретен хотел.

3. КАКВО Е CALISTOTOURS.BG
Calistotours.bg е платформа обединяваща оферти на различни доставчици на туристически услуги, предлагащи само промоционални оферти, посредством ваучери.
Calistotours.bg е сайт за колективно пазаруване. Уебсайтът предоставя своята рекламна платформа за своите изгодни промоционални оферти и за тези на свои бизнес партньори, с които има сключен договор. Турстическите услуги се предоставят под формата на ваучер

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
4.1. Страни по следните Общи условия са „Калисто Турс“ ЕООД и всеки Потребител, който зареди сайта http://www.сalistotours.bg
4.2. При използване /зареждане на сайта www.сalistotours.bg, потребителят изрично се съгласява с настоящите Общи условия за ползване.
4.3. При извършване на покупка от своя страна, клиента се съгласява с посочените общи условия и общите условия на всяка оферта, като по този начин сключва Договор с предоставящия туристическата услуга.
4.4.  Потребителят използва закупената туристическа услуга чрез ваучер на „Калисто Турс” или негов партньор. „Калисто Турс“ ЕООД, както и нейният партньор по сключен Договор за туристическа услуга не носят отговорност, в случай че трето лице се възползва от услугата без знанието на Потребителя.
4.5. За допълнителни услуги, извън закупения Ваучер и неговите условия, Потребителят договаря и доплаща дадената услуга директно на нейния доставчик.
4.6. Поради спецификата на дейността и предлаганите услуги „Калисто Турс“ ЕООД може да не е в състояние да потвърди резервация, дори тя да е заплатена от клиента. В такива случаи „Калисто Турс“ възстановява в най-кратки срокове заплатената резервация.
4.7. „Калисто Турс“ ЕООД не заменя вече заплатена от клиента оферта, която е потвърдена с резервация от страна на доставчика на услугата с друга подобна, независимо дали заплатеният ваучер е използван или не.
4.8. В случай на невъзможност за изпълнение на дадена оферта от страна на доставчика й, “ Калисто Турс“ ЕООД процедира по следните 3 начина: (i) предлага замяна на закупените Ваучери с друга услуга на същата или по-висока стойност; (ii) предлага промяна на датата за използване на услугата и валидността на Ваучерите и (iii) възстановява пълния размер на сумите, заплатени за покупката на Ваучери на Потребителя в най-кратки срокове.
4.9. Поради спецификата на онлайн пазаруването и вероятността за системни грешки, за актуални се считат цените, които клиентите получават от служителите на „Калисто Турс“.

5. РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОФИЛ
5.1. Потребителят не е длъжен да се регистрира в Уебсайта, за да може да се възползва от предлаганите услуги и да закупува Ваучери за тях. Нерегистрирания Потребител може да закупува Ваучери чрез Количката си в Уебсайта и ще получава заплатените от него Ваучери на е-мейл адреса, който е предоставил. Предимството на регистрирания Потребител е, че закупените от него Ваучери и Договори се съхраняват в „Моите ваучери” в количката му при всяко влизане в профила му на Уебсайта www.calistotours.bg
5.2. Този Потребител, който желае да се регистрира, трябва да попълни кратка форма за регистрация в системата на сайта www.calistotours.bg
В нея той попълва своите реални и актуални данни: име, телефон, e-mail, град и парола. При регистрация, Потребителят получава достъп до своя профил в системата на Уебсайта, където има информация за неговите заявени, закупени или изтекли ваучери. Потребителят носи пълната отговорност спрямо своята парола, както и спрямо всички действия извършени от неговия профил.
5.3. След успешна регистрация, потребителят получава достъп до своя профил, в който може да променя своите настройки и да вижда своите заявени, закупени и използвани ваучери.
5.4. Общите условия важат за всеки Потребител на Уебсайта, независимо дали последният има Регистрация или не.
Всеки, който зареди в своя интернет браузър сайта http://www.calistotours.bg автоматично заявява своето съгласие с настоящите Общи условия.
5.5. Потребителят е длъжен да пази паролата за Профила поверителна. Потребителят е длъжен незабавно да уведоми Калисто Турс в случай, че до неговия/нейния Профил е осъществяван достъп от трети лица, и да обясни обстоятелствата, свързани с този достъп. Профилът на Потребителят е личен и не може да се прехвърля.
5.6. Потребителят носи отговорност за всички вреди, причинени на Калисто Турс или на когото и да било от неговите Доставчици на туристически услуги във връзка с използването на Уебсайта, Съдържанието и/или Услугите.
5.7. Калисто Турс дава възможност на Потребителя да отправя покани до трети лица, които нямат Профил, да използват Услугите. Поканата се отправя чрез избиране на опцията „покани приятел“, достъпна на Уебсайта, и въвеждане на адрес на електронна поща на поканеното лице. При въвеждане на адреса на електронна поща на поканеното лице Потребителят декларира, че той/тя има необходимото съгласие на съответното лице да предоставя неговия/нейния адрес на електронна поща, че той/тя поема пълна отговорност във връзка с предоставянето на такива данни, както и че той/тя се задължава незабавно да обезщети Калисто Турс срещу всички потенциални претенции, предявени от трети лица срещу Калисто Турс, в случай че техният адрес на електронна поща е бил предоставен без разрешение.

6. РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
6.1. Като поставя отметка в кутийката „Съгласен съм да получавам промоционални, рекламни и други търговски съобщения от Калисто Турс при извършване на Регистрация, Потребителят изрично се съгласява да получава рекламни материали, предложения и/или други съобщения от Калисто Турс във връзка с Услугите.
6.2. Ползвателят може към всеки един момент да откаже да получава за в бъдеще рекламни материали или други търговски съобщения (право на отказ) като последва нарочната Интернет връзка, посочена във всяко търговско съобщение, което е получено по електронна поща от Калисто Турс;
6.3. С оглед избягване на всякакво съмнение, отказът от страна на Потребителя да получава каквито и да било рекламни материали, предложения или други търговски съобщения не представлява отказ от страна на Потребителя да спазва настоящите Общи условия и не освобождава Потребителя от неговите/нейните задължения по Договора за извършване на туристически услуги.

7. УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА ВАУЧЕРИ.
7.1. Потребителят може да закупи Ваучери за промоционални туристически услуги единствено посредством уебсайта и/или чрез своя собствен личен профил.
7.2. Потребителят може да закупи Ваучери като „ГОСТ” или като Регистриран потребител като влезе в своя Профил на Уебсайта.
7.3. Независимо дали Потребителят е влязал в Уебсайта като Регистриран такъв или като Гост, след като е харесал и избрал варианти на дадена оферта, той натиска бутона „КУПИ” и избраната от него услуга се добавя в неговата количка. От там Потребителят може да промени броя ваучери, които иска да закупи.
7.4. Всеки Потребител може да закупи минимум 1 брой Ваучери, като при закупуването на минимум 2 броя няма доплащане за единично настаняване. Няма ограничения за закупуване на максимален брой Ваучери.
7.5. Като следваща стъпка Потребителят избира начин на плащане на Ваучерите. Ако е избрал начин, изискващ предоставяне на точен адрес за доставка, Потребителят бива помолен да предостави необходимите данни за доставка, а именно – име на получателя и пълен адрес за доставка на Ваучерите.
7.6. След като провери всички елементи на поръчката, като например избраните Ваучери, количество, цена, име за ваучерите, данни за доставка и избрания начин на плащане, Потребителят отбелязва, че приема условията на Калисто Турс и www.calistotours.bg и потвърждава своята поръчка чрез натискане на бутона “Продължи“. С това действие Потребителят подава своята поръчка.
– Когато Потребителят е избрал заплащане чрез EasyPay, EPay, офис или банков превод, ще получи код за плащане.
– Когато Потребителят е избрал заплащане с кредитна/дебитна карта, ще бъде пренасочен автоматично към интернет страницата на платежната система на Борика. В последния случай поръчката за покупка ще се счита за подадена при потвърждаване на плащането от страна на платежния оператор.
– Когато Потребителят е избрал заплащане чрез наложен платеж ще трябва да въведе точен адрес за доставка на Ваучерите. Адресът трябва да е на територията на РБългария.
4.10. Договорът за туристическа услуга се смята за сключен след подписването му от двете страни само при условие че поръчката на ваучерите не е отхвърлена по каквато и да било причина от Калисто Турс. Подаването на поръчка за закупуване на ваучери за всяка една оферта подлежи на потвърждение от страна на Калисто Турс.
4.11. С подаването на своята поръчка за покупка на ваучери за туристически услуги, Потребителят се съгласява, че настоящите Общи условия, достъпни на следния адрес: www.calistotours.bg, се прилагат към съответната оферта и следователно, представляват неразделна част от сключения Договор за туристичеки услуги (ако условието на офертата изисква сключването на такъв) и реалния ваучер за настаняване.
4.12. Договорът за предоставяне на туристически услуги се сключва на български език.
4.13. Потребителят се съгласява, че Калисто Турс има право да се свързва с него/нея чрез изпращане на имейл или по друг начин, във връзка с потвърждаването или с други обстоятелства, отнасящи се до изпълнението на който и да било Договор за туристически услуги.

5. НАЛИЧНОСТ НА ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ
5.1. Калисто Турс полага всички усилия да гарантира, че Потребителите имат възможност да закупят Ваучерите, които са запазили в Количката за пазаруване. Калисто Турс има възможност да предостави Услугата – предмет на съответните Ваучери, само при условие че условията за изпълнението на съответната Услуга са налични при Калисто Турс или неговите Доставчици на туристически услуги.
5.2. В случай че Калисто Турс не може да предостави съответната услуга поради независещи от него причини, Калисто Турс незабавно уведомява Потребителя за това. В подобни случаи Калисто Турс възстановява на Потребителя цялата сума, платена от последния за закупуване на ваучерите за туристически услуги. При някои оферти е възможна промяна на датите и имената на пътуващите.
5.3. При вече заплатена и потвърдена резервация, но отказ от страна на Потребителя да се възползва от нея, суми не се възстановяват.

6. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ
6.1. Цените на Ваучерите са в българси лева и се дават в описанието на съответната оферта и включват ДДС и всички останали данъци и такси, които се изискват по силата на закона. Цените не включват разходите за банкови такси и разноските по транспорт и доставка на конкретните Ваучери, които се поемат изцяло от Потребителя.
6.2. Калисто Турс си запазва правото да променя цените по всяко време.
6.3. Цената, която се дължи по всеки Ваучер, предоставящ  туристическа услуга може да бъде платена посредством един от следните начини за плащане:
(i) Чрез банков превод. При покупката на Ваучери, след като заявите, че искате да платите чрез банков превод, ще получите банковите данни, които са Ви необходими за извършване на плащането. В основанието за плащане записвате номерата на Ваучерите, които заплащате.
(ii) Чрез директно плащане с банкова карта Visa, Visa Electron, Master Card или Maestro без да е нужна регистрация в разплащателната система. При избор на такъв вид плащане, ще бъдете директно пренасочени към платформата за банкови разплащания, подържана от БОРИКА.
(iii)  в брой в офиса на „Калисто Турс”, град София, бул. Янко Сакъзов 9А, ет. 1 ляво, между 10:00 и 18:00 часа всеки делничен ден, или в офис имащ връзка със системата EasyPay. Списък с касите на EasyPay можете да намерите тук.
(iv) чрез наложен платеж с куриерска фирма Speedy.
6.4. Независимо от избрания начин на плащане Потребителят трябва да заплати дължимата по Ваучерите сума при потвърдена от доставчика услуга в срок до 2 работни дни, от деня в който е подадена поръчката.
6.5. Всички разходи, явяващи се като допълнителни за сайта calistotours.bg като банкови такси, такси за куриер и други се поемат доброволно от клиента.

8. ПРОЦЕДУРА ЗА РЕКЛАМАЦИИ
8.1. Всички спорове по изпълнение на Договор за туристическа услуга ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
8.2. Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 5 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен четиристранен протокол, съставен и подписан от ТУРИСТА, ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ при спазване изброените по-долу условия:
8.2.1. Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела/посрещащата агенция през времето на пребиваването на туристите в съответната страна/хотел. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела/посрещащата агенция, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.
8.2.2. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор и към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.
8.3. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

10. ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ
10.1. Личните данни, предоставени от Потребителя, се събират и обработват от Калисто Турс в съответствие с приложимото законодателство и във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г, относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в сила във всички държави членки на ЕС от 25.05.2018, за да можем да продължим обработката на заявката Ви е необходимо и съгласието Ви, под формата на декларация за лични данни, с която се съгласявате като доброволно и съзнателно маркирате прозорчето за „Общи условия за ползване на сайта”.
10.2. Калисто Турс е администратор на лични данни по смисъла на българския Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“) и спазва стриктно новият Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г, относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в сила във всички държави членки на ЕС от 25.05.2018.
10.3. До данните на Потребителите и съдържанието на техните изявления може да бъде предоставен достъп на субекти, имащи право да ги получават по силата на приложимото законодателство, включително компетентните органи на съдебната власт, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г и описани надлежно в Защита на лични данни – Декларация за поверителност
10.4. Калисто Турс осигурява на Потребителя упражняването на всички права по ЗЗЛД, т.е. предоставя на Потребителите достъп до съдържанието на техните Лични данни и възможност да ги коригират и заличават, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г и описани надлежно в Защита на лични данни – Декларация за поверителност.
10.5. Поверителността, защитата срещу непозволен достъп и други възможни загуби или унищожаване на поверителна информация се осигуряват от Калисто Турс чрез техническа и организационна защита, която е в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г за оптимално ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, издадена от българската Комисия за защита на личните данни и в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. описани надлежно в Защита на лични данни – Декларация за поверителност

12. ИЗМЕНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
12.1. Калисто Турс може едностранно да изменя настоящите Общи условия, като в такъв случай обновената версия на съответния документ се качва на Уебсайта.
12.2. Калисто Турс не е длъжен да уведомява Потребителите за настъпили промени в Общите условия на Уебсайта. Задължение на Потребителите е  периодично да следят и проверяват за новости. Всички промени в Общите условия влизат в сила с публикуването им на Уебсайта, като всяко последващо посещение и употреба на сайта от страна на Потребителите представлява съгласие с новите условия.
12.3. Настоящите Общи условия, заедно с всички последващи техни изменения се публикуват на следния интернет адрес: www.calistotours.bg.
12.4. Всички Договори за извършване на туристически услуги, сключени от Потребителя, се изпълняват в съответствие с и се подчиняват на версията на Общите условия, която е в сила към момента на закупуване на Ваучерите.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
13.1. Нито Калисто Турс, нито Потребителя носят отговорност за неизпълнение на своите задължения по договора за ползване на Уебсайта или който и да било Договор за туристическа усулга, в случай че неизпълнението се дължи на непреодолима сила (форс мажор). Страната, която е засегната от съответните форсмажорни обстоятелства, е длъжна незабавно да уведоми другата страна за въпросните обстоятелства и да предприеме разумни мерки, за да сведе до минимум вредите и загубите, причинени вследствие на тях. В случай че действието на непреодолима сила (форс мажор) продължи повече от 30 (тридесет) календарни дни, всяка страна има право да прекрати съответния договор, без да дължи никакви обезщетения за това.
13.2. Потребителят може да осъществява връзка с Калисто Турс на следните адрес, имейл и телефон за контакт: Адрес: Република България, гр. София 1504, бул. Янко Сакъзов 9А, ет. 1 ляво, „Калисто Турс“ ЕООД; Email: info@calistotours.bg
Телефонен номер: 0900 63 009 вътрешен 210 и 0888 576 570 (достъпни единствено в работно време, т.е. от понеделник до петък между 10:00 и 18:00 часа българско време и събота между 11:00 и 17:00 часа)
13.3. Всички писмени уведомления, които подлежат на връчване по силата на настоящите Общи условия, се предоставят лично или се изпращат чрез електронна поща, по куриер или по пощата с обратна разписка. Освен ако в настоящите Общи условия не е предвидено друго, всички подобни уведомления или други съобщения се считат връчени в същия ден, в който са изпратени чрез електронна поща, или на датата, в която действително са получени от своя адресант, когато са изпратени с куриер или съответно, на датата, посочена на обратната разписка, когато са изпратени по пощата.
13.4. Калисто Турс си запазва правото да не отговаря на всички искания или други съобщения, изпратени му от страна на Потребителите, доколкото това не се изисква съгласно настоящите Общи условия.
13.5. Обявяване на която и да било разпоредба от настоящите Общи условия за недействителна или неприложима не засяга по никакъв начин действителността или приложимостта на останалите разпоредби.
13.6. Всички права на интелектуална собственост върху Съдържанието, включително, но не само търговски наименования, търговски марки, лога, знаци, промишлен дизайн и произведения, защитени от авторско право, независимо дали регистрирани или не, остават единствено и изключително в собственост на Калисто Турс и/или съответните техни собственици, и настоящите Общи условия не следва да се тълкуват като прехвърляне или отдаване под лицензия на тези права. В случай на липса на предварително писмено съгласие на Калисто Турс в друг смисъл, Потребителят може да използва Съдържанието единствено за лични цели и цели без търговски характер, и в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.
13.7. Настоящите Общи условия и всички Договори за туристичеки услуги се подчиняват на българското законодателство. Всички спорове, възникнали от или във връзка с настоящите Общи условия или който и да било Договор за туристически услуги се разрешават от компетентните български съдилища.
13.8. Настоящите Общи условия влизат в сила на 1 септември 2014 г.
13.9. Част от настоящите Общи условия за ползване са и Условията за обслужване на транзакции с банкови карти.

Условия за обслужване на транзакции с банкови карти
Този документ е част от Общите условия на Calistotours.bg.
За „Калисто Турс“ ЕООД,
Уеб сайтът Calistotours.bg е собственост на „КАЛИСТО ТУРС“ – „Калисто Турс“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, ЕИК 201598499, със седалище и адрес на управление в България, гр. София 1504, бул. „Янко Сакъзов“ № 9А, ет. 1 ляво, номер на ДДС регистрация BG201598499.
Предлагани услуги и стоки
Calistotours.bg е платформа обединяваща оферти на различни доставчици на туристически услуги, предлагащи само промоционални оферти, посредством ваучери.
Calistotours.bg е сайт за колективно пазаруване. Уебсайтът предоставя своята рекламна платформа за своите изгодни промоционални оферти и за тези на свои бизнес партньори, с които има сключен договор. Турстическите услуги се предоставят под формата на ваучер
Ценова политика
Всички обявени цени в Calistotours.bg  са в български левове. Цените са крайни, с включен ДДС 20%. Всички разходи, явяващи се като допълнителни за сайта Calistotours.bg като банкови такси, такси за куриер и други се поемат доброволно от клиента.
Лични данни
Калисто Турс е администратор на лични данни по смисъла на българския Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“) (виж ТУК)
„Калисто Турс“ ЕООД гарантира защитата на личните данни на клиентите чрез Общи условия  на Calistotours.bg. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателната система ePay.bg или Борика, гарантиращи сигурността им. Calistotours.bg не съхранява номера на банкови карти.
Работа с клиенти
Поради спецификата на услугата си, Calistotours.bg може да не е в състояние да потвърди вече заплатена от клиента резервация. В случай на невъзможност за изпълнение на дадена оферта от страна на доставчика й, “ Калисто Турс“ ЕООД процедира по следните 3 начина: (i) предлага замяна на закупените Ваучери с друга услуга на същата или по-висока стойност; (ii) предлага промяна на датата за използване на услугата и валидността на Ваучерите и (iii) възстановява пълния размер на сумите, заплатени за покупката на Ваучери на Потребителя в най-кратки срокове.
Други особености
Всички други условия и особености са посочени в Общи условия за организирано пътуване на Calistotours.bg и в условията към конкретната оферта, предмет на покупко-продажбата.